GỬI NHẠC ĐẾN VERA MADSEN

GỬI NHẠC

Nghệ sĩ gửi nhạc đồng ý với các điều khoản sau:

- Cam kết sở hữu bản quyền bài hát hoặc đã có sự cho phép từ tác giả gốc.
- Vera Madsen được quyền nhận doanh thu Youtube (nếu có) để làm chi phí quảng cáo và vận hành kênh.
- Nếu có xảy ra tranh chấp về bản quyền, người gửi nhạc sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và đứng ra giải quyết.